Konsumentkontakt

Som kund till en medlem i Sveriges Hundföretagare/SHF ska du vara trygg i förvissningen att den du anlitar har adekvat utbildning, bred erfarenhet, driver företaget enligt god redovisningssed och arbetar efter de riktlinjer som krävs för att vara medlem i föreningen.

Om du, trots SHF:s högt ställda krav och kontroller, skulle uppleva att ett anlitat företag inte lever upp till föreningens policy ser vi gärna att du kontaktar oss.
 I en situation där du känner dig missnöjd ska du i första hand kommunicera med berört företag. Om detta inte fungerar är SHF:s uppgift att:

  • Som branschorganisation objektivt låta dig som kund komma till tals och ge dina synpunkter på den uppkomna situationen.
  • Återkoppla till berörd företagare och be om vederbörandes uppfattning i ärendet.
  • Att om möjligt medla och skapa förståelse.

Föreningen kan aldrig lastas för ouppklarade tvister. I de fall oenighet kvarstår trots försök till kommunikation rekommenderas att kunden gör en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

SHF:s roll är vidare att göra en bedömning huruvida berört företag har arbetat utifrån föreningens kriterier och, efter prövning och varningar, i yttersta fall utesluta företaget ur organisationen.

Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig att fylla i nedanstående formulär.
Av förståeliga skäl kan vi inte ta upp synpunkter som inkommer anonymt.

DIGITALT FORMULÄR KOMMER INOM KORT
Namn:
Kontaktuppgifter: tfn, adress, mail
Berörd företagare/ företag:
Typ av tjänst:
Orsak:
Övrigt:

mailas till: info@sverigeshundforetagare.se