Konsumentkontakt

Som kund till en medlem i Sveriges Hundföretagare ska du vara trygg i förvissningen att den du anlitar har adekvat utbildning, bred erfarenhet, driver företaget enligt god redovisningssed och arbetar efter de riktlinjer som krävs för att vara medlem i föreningen.

Om du, trots Sveriges Hundföretagares högt ställda krav och kontroller, skulle uppleva att ett anlitat företag inte lever upp till föreningens policy ser vi gärna att du kontaktar oss.
 I en situation där du känner dig missnöjd ska du i första hand kommunicera med berört företag. Om detta inte fungerar är Sveriges Hundföretagares uppgift att:

  • Som branschorganisation objektivt låta dig som kund komma till tals och ge dina synpunkter på den uppkomna situationen.
  • Återkoppla till berörd företagare och be om vederbörandes uppfattning i ärendet.
  • Att om möjligt medla och skapa förståelse.

Föreningen kan aldrig lastas för ouppklarade tvister. I de fall oenighet kvarstår trots försök till kommunikation rekommenderas att kunden gör en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Sveriges Hundföretagares roll är vidare att göra en bedömning huruvida berört företag har arbetat utifrån föreningens kriterier och, efter prövning och varningar, i yttersta fall utesluta företaget ur organisationen.

Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig att fylla i nedanstående formulär.
Av förståeliga skäl kan vi inte ta upp synpunkter som inkommer anonymt.

DIGITALT FORMULÄR KOMMER INOM KORT
Namn:
Kontaktuppgifter: tfn, adress, mail
Berörd företagare/ företag:
Typ av tjänst:
Orsak:
Övrigt:

mailas till: info@sverigeshundforetagare.se