Strikt ägareansvar

Lagen om tillsyn av hund

Vad gäller för dig som hundägare?

Vi har som hundägare inte bara att se till att våra djur mår bra, är ordentligt omhändertagna med mat, motion, mental stimulans och veterinärvård. Vi har också att förhålla oss till lagar och regler i samhället – ett av de viktigaste är vårt strikta ansvar som hundägare – det innebär att vi alltid är ansvariga för allt vad vår hund hittar på eller gör.

Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter
trädde i kraft den 1 januari 2008. Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar ska vara ID-märkta och Jordbruksverket för ett centralt register över landets hundägare.

Vad som är avsevärd olägenhet kan vara svårt att definiera; hundar som skäller, som jagar cyklister och joggare etc. kan anses som störande. Bedömningen kan variera från kommun till kommun varför det är svårt att exakt definiera avsevärd olägenhet.

Dessutom finns det lokala ordningsregler om var och hur hund får hållas. I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Det är t ex vanligt med koppeltvång i offentliga parker och med hundförbud på lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser. Information om detta framgår av kommunens regler som varierar från kommun till kommun. Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller är det lämpligt att du kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor eller vistas för att få information om vad som föreskrivs i just den kommun du är i.

Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Förelägganden och förbud får förenas med vite. Polisen får också besluta att en hund ska omhändertas.
Polismyndigheten får meddela förbud att ha hand om hund för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund. Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare. Den som bryter mot ett hundförbud kan dömas för överträdelse till böter eller fängelse i högst ett år.

Då det gäller lös hund

Hund ska hindras från att löpa fritt i skog och mark under perioden 1 mars till 20 augusti. Det betyder att hundar ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad.
MEN ovanstående innebär inte automatiskt att hunden inte får vara okopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.

En lös hund som befinner sig på område där lantbruksdjur finns får infångas och om inte det går och det är nödvändigt för att förhindra skada på djuren dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren. Detsamma gäller om en hund springer lös i ett område där det finns vilt. Då får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne alternativt polismyndigheten ta hand om hunden. Kan inte hunden tas om hand får polismyndigheten avliva hunden om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

Skador orsakade av hund

En skada som orsakas av hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare.

Strikt ansvar gäller

Strikt hundägaransvar betyder att du som hundägare alltid är ansvarig för vad din hund gör, oavsett om din hund har blivit provocerad eller inte. Hundägaren eller den som har hand om hunden har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Det strikta ansvaret gäller även om t.ex en annan lös hund kommer in i din trädgård, oavsett staket, din hund är bunden, kopplad etc. Blir den andra hunden skadad är du som ägare skadeståndsansvarig, trots att den andra hunden inte har på din tomt att göra eller trots att den andra hunden varit lös och kommit fram till din hund. Om din hund i en sådan situation skulle klara sig utan skador medan den lösa hunden får bitskador är du som hundägare ersättningsskyldig för veterinärvården av hundens skador.
Ansvaret kan dock jämkas eftersom även den andra hundägaren har strikt ansvar och därmed borde ses som medvållande.
Om din hund hamnar i slagsmål med andra hundar är du alltså alltid skyldig att ersätta den andra hundägaren för eventuella skador som din hund har orsakat, oavsett vilken hund som har startat slagsmålet. Dock är den andre hundägaren lika ansvarig för sin hund och måste ersätta dig för din hunds eventuella skador.

VIKTIGT !

Kontrollera att din hemförsäkring även innehåller en ansvarsförsäkring, det kan annars bli mycket dyrt om din hund ställer till med något.

Se över din hunds försäkring – och att du verkligen har en eftersom veterinärvård kan bli mycket dyrt.

Ta kontaktuppgifter till de andra inblandade och vittnen – eftersom alla skador inte alltid upptäcks direkt!