Kvalitetskontroll

Kvalitetssäkring

Som H-märkt företagare erhåller du en kvalitetsstämpel, vilket också innebär att du går med på att genomgå alla steg i vår kvalitetssäkring. Denna kontroll gynnar din verksamhet då det ökar din trovärdighet jämtemot kund och andra företagare. Vår kvalitetssäkrande rutin är en process i tre steg; ansökan, löpande tillsyn och särskild kontroll vid missnöjesanmälan. 

Ansökan

Vid ansökan kontrolleras att du uppfyller utbildningskraven och att du godkänt vårt medlemsåtagande.

Fortbildning För att säkerställa och uppmuntra livslångt lärande hos våra hundföretagare lämnar alla medlemmar in skriftlig dokumentation på fortbildning varje år. I denna text förklaras rutinerna för den kontroll av kontinuerlig fortbildning som styrelsen utför.

Hur går det till?
Varje år uppmuntras föreningens medlemmar att söka relevant fortbildning för sin yrkesgren. Därefter sammanställer varje person sina fortbildningar när det är dags för dem att årligen förnya medlemskap i Sveriges Hundföretagare. Medlemmen skriver i ett dokument när, vad och hur många timmar hen utbildat sig senaste året och laddar sedan upp dokumentet. Utan en uppladdad fil går det inte att genomföra förnyelse av medlemskapet.
Styrelsen utför varje år flertalet stickprov bland medlemmarnas fortbildningar. Dessa bedöms utifrån att de ska ha tillräcklig omfattning, kvalitet och yrkesrelevans.
Omfattning
Vi bedömer att varje medlem ska ta del av fortbildning som sammanlagt motsvarar två heldagar, alltså 16 timmar, på ett år. Timmarna kan delas upp över olika utbildningar. Självklart uppmuntrar vi till lärande utöver detta, men det är inget vi kräver. Exempel på fortbildning kan vara:
· Kurser, clinics och workshops
· Föreläsningar live/inspelade
· Podcastavsnitt
· Artiklar/Böcker, självstudier (60sidor är ungefär 1 timmes självstudier)
Innehållet bör vara på en nivå som är rimlig för en yrkesverksam inom hundbranschen. En introduktionsföreläsning till hundspråk eller en podd om att skaffa valp anses till exempel vara på allt för basal nivå.
Kvalitet
Den/de personer som leder utbildningen/-arna ska vara kvalificerade att utbilda andra om sina ämnen. Om vi inte kan se att utbildarna har någon relevant utbildning och erfarenhet så anses de inte heller lämpliga att utbilda andra.
Yrkesrelevans
Beroende på vilka yrkesgrenar medlemmen i fråga är godkänd inom kan olika fortbildning anses relevant. Till exempel är ”nya rön om bad och fön” relevant fortbildning för en hundfrisör, men inte för en hundinstruktör.

Löpande tillsyn Den löpande tillsynen är ute efter att kontrollera att alla medlemmar fortsätter hålla god kvalitet år efter år. För att företagaren ska få ge en rättvis bild av sin verksamhet är styrelsen i direkt kontakt med ett antal av våra medlemmar, vilka väljs ut genom ett slumpmässigt stickprov. Det styrelsen är ute efter vid denna kontakt är att höra hur verksamheten bedrivs och hur kunder anser sig själva och sin hund bli bemötta.

Syftet

Det kan kännas otäckt att få sin verksamhet granskad utifrån. Styrelsen är dock medveten om att våra H-märkta hundföretagare har hög kompetens och att du som genomgår granskningen redan är en godkänd medlem. Syftet med den här kontakten mellan företagaren och styrelsen är framförallt att vi ska hjälpa dig hitta utvecklingspotential och att se att du följer våra riktlinjer. Du får gärna ställa frågor till styrelsen.

Den första delen av granskningen består av ett antal frågor som behandlar medlemsåtagandet. Dessa ska du, företagaren, besvara skriftligt. Syftet är att hjälpa dig hitta din utvecklingspotential och att låta styrelsen se att du följer våra riktlinjer.

Den andra delen är till för att säkerställa vårt löfte till kund om att våra hundföretagare håller hög kvalitet hällande professionalism samt hund- och kundbemötande. Här krävs något mer arbete gällande att kunna presentera material, som du sedan ska maila in tillsammans med detta dokument.

Varje yrkesgrupp har specifika krav på vad man ska inkomma med till styrelsen. Allt material ska vara aktuellt för den verksamhet du bedriver idag. Gammalt material från flera år tillbaka är alltså inte det vi efterfrågar.

Vem granskar?

Materialet kommer endast granskas av styrelsen. Om styrelsen inte har spetskompetens inom en yrkesgrupp tar man in en person med sådan kompetens, som får svara på de frågor styrelsen har. Företagaren förblir anonym gentemot denna person.

Missnöjesanmälan En del av kvalitetskontrollen innebär att vi är instansen kunderna kan vända sig till om de mot förmodan inte är nöjda med en tjänst. De kan maila, ringa eller fylla i ett formulär på vår hemsida. Vi rekommenderar att alla medlemmar har en länk till konsumentkontakt på sin hemsida och att man aktivt informerar sina kunder om denna möjlighet.

Rutin vid missnöjesanmälan:

  • Vi lyssnar på kunden. Det här görs framförallt genom den anmälan som inkommit. Vid behov ber vi om mer information direkt efter första kontakten.
  • Vi lyssnar på dig. Föreningens styrelse hör av sig och ber om din synvinkel på den anmälan som inkommit.
  • Vi medlar vid behov
  • Vi bistår med lösningar på problemet
  • Vid behov utreds ärendet vidare och beslut om muntlig eller skriftlig varning tas
  • Vid allvarliga överträdelser finns risk för uteslutning ur organisationen

Utredningen är alltid opartisk och ickedömande. Du som företagare får alltid komma tills tals och berätta om den uppkomna situationen ur ditt perspektiv. Vårt mål är först och främst att medla och skapa förståelse två parter emellan.

Om tvisten är av komplexare art hänvisar vi vidare till Allmänna reklamationsnämnden.

På samma sätt som vi uppmuntrar dig att tala om för dina kunder att vi finns vid behov av medling, rekommenderar vi alltid kunderna att ta första samtalet med dig som företagare innan de kontaktar oss.