Medlemsåtagande

Som medlem i Sveriges Hundföretagare förbinder jag mig att

 • alltid prioritera hundarnas välfärd och tar hänsyn till individen.
 • bedriva min verksamhet i en trygg miljö med så gynnsamma förutsättningar för hund och ägare som möjligt.
 • följa ”LIMA-guiden”.
 • efter bästa förmåga kontrollera att alla miljöer, utrustning och annat som hunden upplever inte orsakar hunden obehag, även då jag inte medvetet är ute efter att påverka hundens beteende.
 • bedriva en verksamhet som vilar på en evidensbaserad och vetenskaplig grund.
 • tydligt framföra om icke evidensbaserade metoder, behandlingar eller preparat rekommenderas. Dessutom ska dessa åtföljas av din grund för denna rekommendation. Hundägaren ska delges ansvaret att kontrollera dess påverkan på eventuell annan medicinering/behandling.
 • årligen intyga hur jag fortbildat mig samt hållit mig väl underrättad om forskning och utveckling inom mitt yrkesområde.
 • fråga hundägaren om hundens smärt-/sjukdomshistorik, medicinering/behandling och ta hänsyn till informationen vid mitt uppdrag.
 • rekommendera hundägaren att kontakta legitimerad veterinär vid misstanke om odiagnosticerad sjukdom eller smärta.
 • hänvisa klienten vidare till annan professionell med erfarenheter/kunskap som gagnar klienten om jag är osäker, saknar rätt kunskap eller på annat vis inte är lämpad för ett uppdrag.
 • visa respekt för relationen mellan ägare och hund och tar vid uppdrag hänsyn till hundägarens kunskap och förmåga.
 • inte diskriminera några hundtyper eller hundägare.
 • vid all kommunikation visa respekt och hänsyn.
 • inte delge information om klienter till andra företag eller privatpersoner utan klientens tillstånd.
 • på lämpligt sätt ge hundägaren full insyn i den tjänst de köper. Ingenting som hunden genomgår under tjänstens fortlöpande får döljas för ägaren.
 • endast använda H-märket vid försäljning och marknadsföring inom de yrkeskategorier för vilka mitt företag är H-märkt.
 • enbart arbeta med de yrkesområden jag är utbildad inom.
 • acceptera att jag kan bli anmäld till styrelsen om jag bryter mot föreningens etiska policy eller dessa medlemsåtaganden.
 • acceptera att jag kan bli granskad av styrelsen och förbinder mig att rätta mig efter deras beslut.
 • kontakta berörd myndighet om jag upptäcker att hundägaren bryter mot djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och/eller de specifika föreskrifterna.
 • följa lagar och föreskrifter, så som svensk djurskyddslagstiftning och Jordbruksverkets förordningar och föreskrifter samt lokala bestämmelser.
 • följa svensk lagstiftning gällande företagande exempelvis svensk skattelagstiftning, bokföringslagen, GDPR.
 • föra journalanteckningar på ett lämpligt, korrekt sätt för min yrkeskategori.
 • vid eventuella klagomål som behandlats av Allmänna Reklamationsnämnden utan undantag och dröjsmål följa ARN:s utslag.
 • ha en företagsförsäkring som inkluderar ansvarsförsäkring.