Etisk Guide – Lima

Vad innebär det att följa LIMA?

Sveriges Hundföretagares medlemmar ska enligt medlemsåtagandet följa LIMA-guiden. LIMA-guiden är ett hjälpmedel när hundföretagare ska hantera djur och på något sätt påverka deras liv och/eller deras beteende.

Ett etiskt ställningstagande

Det etiska ställningstagande som ligger bakom den här guiden innebär att företagaren ska använda den minst integritetskränkande och aversiva, men samtidigt effektiva, proceduren* i all interaktion med hundar. Samma grundläggande etiska ställningstagande används även i många andra branscher.

 • Minst integritetskränkande
  En integritetskränkning innebär att en individ fråntas sin rörelsefrihet och valfrihet genom tvång, hot eller våld.
 • Minst aversiva
  Att något är aversivt innebär att en individ utsätts för något som är fysiskt eller psykiskt obehagligt.
 • Effektiv
  För att nå framgång måste en metod vara effektiv. Baserat på de två punkterna ovan väljer företagaren den metod som är minst integritetskränkande och aversiv, men som ändå fungerar.

Vi har ett ansvar att ständigt balansera dessa tre parametrar, så att proceduren blir optimal för varje individuell situation.

Hur använder man guiden?

Guiden är ett flödesschema som visar i vilken ordning man behöver välja procedurer, för att uppnå målet med LIMA. 

1. Först undersöker man om det räcker att tillgodose hundens fysiska behov, för att uppnå den förändring man vill ha. Om det räcker – hurra du är i mål! 

2. Om det inte räcker följer man flödesschemat vidare till Andecedenter (tillrättaläggande av miljön bland annat). Nådde ni ert mål? 

3. Om inte, följ flödesschemat till … (se guiden)

Vid steg fyra måste du tänka efter mer noggrant. Om du tycker att du uttömt alla möjligheter inom de fyra första stegen så finns det i sällsynta fall skäl att använda sig av andra metoder. Men innan dess måste du ha säkerställt att alla andra vägar har prövats. Det innebär att du måste se över allt du gjort hittills innan du går vidare, och du behöver ha konsulterat flera kunniga kollegor som kan ge nya perspektiv.

Även de tre första alternativen måste hanteras med eftertanke. Du får inte gå direkt till positiv förstärkning utan att först ha säkerställt hundens hälsa och miljö. Det är till exempel inte okej att få en halt hund att hoppa höga hinder med hjälp av gott godis.

Begreppen i hierarkin, förklarade

 1. Hälso-, närings- och fysiska faktorer
  Se till att tecken på eventuella medicinska eller hälsomässiga problem hanteras av en legitimerad veterinär. Kontrollera näringsmässiga faktorer. Ta itu med potentiella faktorer i den fysiska miljön.
 1. Antecedenter (A)
  Skapa nya förutsättningar i miljön, ändra den lärande individens motivation och lägg till eller ta bort diskriminativa stimuli (signaler) för problembeteendet.
 1. Positiv förstärkning (R+) 
  Tillämpa strategier där beteendet kopplas till en konsekvens som ökar sannolikheten för att önskat beteende kommer att inträffa i framtiden.
 1. Differentiell förstärkning av alternativt beteende (DRA)
  Förstärk ett acceptabelt ersättningsbeteende och ta bort tillgång till den underhållande förstärkaren för problembeteendet.
 1. Negativ bestraffning, negativ förstärkning eller utsläckning (dessa listas inte i någon preferensordning)
 • Negativ bestraffning (P-) – Beteendet kopplas till att man tar bort något (trevligt), som minskar sannolikheten för att önskat beteende kommer att inträffa i framtiden.
 • Negativ förstärkning (R-)  – Beteendet kopplas till att man tar bort något (aversivt), som ökar sannolikheten för att önskat beteende kommer att inträffa i framtiden.
 • Utsläckning (E) – Ta bort den upprätthållande förstärkaren permanent för att undertrycka beteendet eller minska det till baslinjenivåer.
 1. Positiv bestraffning (P+)
  Beteendet kopplas till att man lägger till en (aversiv) konsekvens som minskar sannolikheten för att önskat beteende kommer att inträffa i framtiden. 

* LIMA är en förkortning av “least intrusive, minimally aversive” som här översätts till “minst integritetskränkande och aversiva”

Läs mer

Susan Friedman – What’s Wrong With this Picture:Effectiveness is Not Enough

Susan Friedman – Why Animals Need Trainers Who Adhere to the Least Intrusive Principle

IAABC Statement on LIMA