Stadgar

 1. Ändamål och uppgift
  Föreningens ändamål är att samla och vidareutveckla hundverksamma som arbetar på ett modernt evidensbaserat sätt, både gällande träningsmetoder och hundhållning i stort. En viktig uppgift är att bidra till en etiskt positiv utveckling av hundbranschen i Sverige/Norden.
 2. Organisation
  Fö​reningen är rikstäckande. Högsta beslutande organ är årsmötet. Verksamheten leds av en styrelse utsedd av årsmötet. Verksamhetsår 1/1 – 31/12
 3. Medlemskap
  3.1 Medlemskap och H-märkning
  Medlem ska acceptera att verka i enlighet med föreningens stadgar och policy samt årligen erlägga medlemsavgift. Medlem kan endast den bli som uppfyller föreningens gällande medlemskriterier för minst en yrkesgren. En medlem kan registreras inom en eller flera av föreningen inkluderade yrkeskategorier. Dessutom krävs det att personen innehar ett registrerat företag med F-skattsedel, alternativt är anställd i företag med F-skattsedel. Ett företag kan bli H-märkt om företagets ägare eller, om det inte är möjligt, verksamhetsansvarig, är fullvärdig medlem i föreningen. Ägaren/verksamhetsansvarig ska garantera att all verksamhet inom företaget bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och policy och tar ansvar för att all personal är införstådd med desamma. Företagets ägare erlägger årligen en premie för H-märkningen.
  3.2 Medlemsavgift och årspremie för H-märkning
  Medlemsavgift och årspremie för H-märkning erläggs var 12:e månad. Ny medlem som erlagt medlemsavgift och årspremie för H-märkning erläggs ny avgift samma månad efterföljande år. Storlek på medlemsavgift och årspremie för H-märkning beslutas på årsmötet.
  3.3 Klagomål på medlem
  Medlem har skyldighet att informera kund/uppdragsgivare var klagomål kan framföras. Klagomål på medlem framförs skriftligen till styrelsen som utreder och beslutar ärendet. Om styrelsen finner att klagomålet har tillräcklig grund kan medlemmen tilldelas en varning eller uteslutas ur föreningen.
  3.4 Uteslutande av medlem
  Medlem som bryter mot föreningens stadgar, medlemsåtagande och/eller ideologi eller uppträder på sådant sätt att föreningens verksamhet uppenbarligen skadas kan av styrelsen utdelas en varning eller uteslutas som medlem.
  Medlem vars uteslutande är aktuellt skall beredas möjlighet att skriftligen yttra sig. Medlem som tilldelats varning eller uteslutits kan begära att få ärendet prövat av årsmötet.
 4.  Årsmöte
  Årsmöte hålls varje år senast 15 mars. Kallelse skall skickas ut minst 6 veckor före årsmötet.
  Med kallelsen skall samtliga propositioner bifogas. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari för att kunna behandlas på kommande årsmöte. Efter detta datum skickas en påminnelsekallelse ut om årsmötet där inkomna motioner bifogas.
  4.1 Rösträtt ​
  Varje medlem äger en röst på årsmötet. Röstning kan ej ske genom ombud. Styrelsen får inte delta i beslut gällande styrelsens ansvarsfrihet eller förvaltning.
  Föreningssupporter inte har rösträtt, det tillkommer endast medlemmar.
  4.2 Beslutsmässighet
  ​Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Röstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärts. Om fler kandidater finns vid personval skall sluten omröstning ske. För beslut krävs att minst hälften av de närvarande medlemmarna är överens. Vid lika röstetal avgör lottning
  4.3 Ärenden vid årsmöte
  1 Val av mötesordförande och mötessekreterare ​
  2 Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt kallat.
  3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
  4 Upprop. Antal röstberättigade medlemmar räknas. ​
  5 Styrelsens årsberättelse och kassaredovisning.
  ​6 Revisorernas berättelse.
  7 Frågan om ansvarsfrihet. ​
  8 Budgetpropositionen. Budget och medlemsavgift för kommande år fastställs.
  9 Övriga propositioner
  10 Motioner ​
  11 Policyfrågor
  12 Val av styrelse
  –    1 Ordförande – 1år
  –    1 Kassör – 1 år
  –    3 Ledamöter – 2år*
  –    2 Suppleanter – 2år*
  –    2 Revisorer – 1år
  –    1 Revisorsuppleant – 1år
  –    Valberedning bestående av 3 medlemmar – 1år. (varav 1 sammankallande)
  *    Ledamöter och suppleanter väljs för 2 år. 2 ledamöter och 1 suppleant jämna år, och 1  ledamot och 1 suppleant udda år.
  13 Övriga frågor. Inga beslut kan fattas.
  4.4 Protokoll
  ​Protokoll skall föras vid årsmöte och styrelsesammanträden.
 5. Styrelsen
  5.1 ​Styrelsen leder föreningens arbete och förvaltar dess medel. Styrelsen utser inom sig ansvariga för olika funktioner. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om styrelsen ska fatta beslut som berör en enskild styrelseledamot eller dennes verksamhet ska den ledamoten inte delta i det beslutet eller beslutsberedningen.
  5.2 ​Allt medlemsarbete inom föreningen bör i princip vara oavlönat. Skälig ersättning skall utgå till den som haft omkostnader för beställt och utfört arbete. Styrelsen beslutar om ersättningens storlek. Vid omfattande arbete har styrelsen möjligheten att utbetala skälig ersättning för utfört arbete. Styrelsen beslutar om ersättningens storlek.
  5.3 Styrelsemedlemmar undertecknar sekretessavtal vid inträde i styrelsen.
 6. Stadgeändring
  Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 1 januari inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.
 7. Upplösning ​
  Beslut om upplösning av föreningen kan ske om minst ¾ majoritet för förslaget erhålls vid årsmötet. Förslag om upplösning skall läggas som proposition eller motion. Eventuella tillgångar läggs vilande 2 år. God man utses att förvalta medlen och årsmötet beslutar om vad som därefter skall hända med medlen om ej styrelsen återuppstår. Efter 2 år kan medlen t ex skänkas till ideell organisation som verkar inom ramen för Sveriges Hundföretagares ideologi