Ordlista

Det här är Sveriges Hundföretagares ordlista för vanliga begrepp som hundföretagare använder. Ibland kan samma begrepp definieras lite olika och därför skapa missförstånd. För att råda bot på det finns vår ordlista. Om du saknar något ord eller har frågor om definitionerna får du gärna maila info@sverigeshundforetagare.se

Relaterat till utbildning

Här presenteras Sveriges Hundföretagares definition av ämnen och moment som vi har med i våra utbildningskrav. Dessutom ger föreningen en allmän rekommendation av vad vi menar att ämnet ska innefatta i en utbildning. För alla ämnen nedan gäller att utbildningsansvarig, som kan yrket, behöver bedöma hur mycket tid som ska läggas och hur djupt utbildningen ska gå inom varje ämne. 

Utbildaren, läraren, inom varje ämne ska ha dokumenterad kompetens för ämnet men behöver inte vara universitetsutbildad i ämnet. Föreningen förstår att vissa ämnen kan kallas olika saker hos olika utbildningsinstanser och ändå vara likvärdiga i innehåll.

Antrozoologi 

Ett ämne som behandlar interaktionen mellan djur, i detta fallet hund, och människa. Till exempel hur vi påverkar varandras liv, relationer, kultur och hur människan använder djur i eget syfte. 
Utbildning inom detta område bör behandla hur människan och hunden påverkar varandras liv, både allmänt och relaterat till den elevens framtida yrkesroll.

Aktivering

En aktivitet med syfte att göra hunden trött fysiskt eller psykiskt. 
Utbildning inom detta område bör behandla olika sorters aktivering samt effekter av över- och understimulering.

Berikning

En process där hunden får möjlighet att utforska, interagera med och påverka sin miljö på ett naturligt sätt. 
Utbildning inom detta område bör behandla vad berikning är, planering, utvärdering och exempel på olika sorters berikning.

Coaching av människor

Att lära människor ändra sitt beteende, så att de både förstår varför och hur de ska sköta sin hund. 
Utbildning inom detta område bör behandla hur eleven i sin framtida yrkesroll kan få hundägaren att vilja följa deras råd.

Djurskyddslagstiftningen

Hur djurskyddet är organiserat i Sverige. 
Utbildning inom detta område bör behandla innehåll i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och relevanta föreskrifter för yrkeskategorin – dock alltid Sak. nr. L 102. 

Etologi

Läran om djurens beteende och anledningarna till det. 
Utbildning inom detta område bör behandla grundläggande etologiska begrepp, hundarnas evolutionära utveckling och arttypiskt beteende för hundar.

Fysiologi

Hur (hund)kroppen fungerar. 
Utbildning inom detta område bör oavsett yrkeskategori minst behandla sådant som är viktigt att förstå för att hålla hunden frisk.

Första hjälpen för hund

Den första vården vid en olycka eller annan akut situation. Syftet är att rädda eller underlätta innan hunden kommit till veterinär, aldrig att ersätta veterinär. 
Utbildning inom detta område bör täcka första hjälpen vid de vanligaste situationer som kan uppstå i yrkesrollen.

Föraransvar

Föraransvar innebär ansvarstagande och omsorg från hundens förare för att säkerställa dess välmående och framgång i träning. Det handlar om att kontrollera hundens hälsostatus, prioritera dess behov, och skapa goda förutsättningar för lärande genom välplanerad träning, rätt miljö, och anpassad utrustning.
Utbildning inom detta område bör omfatta både teoretiska och praktiska aspekter av hundträning och välfärd, genom vanliga praktiska moment i yrket.

Genetik

Hur egenskaper, fysiska egenskaper såväl som beteende, nedärvs. 
Utbildning inom detta område bör behandla hur egenskaper som är relevanta för yrkesrollen nedärvs.

Hundspråk

Hur hundar kommunicerar med varandra och med människor samt omedvetna tecken på inre tillstånd hos hundar. 
Utbildning inom detta område bör innehålla vanliga tecken på stress och tillräckliga kunskaper för yrkesrollen.

Näringslära

Ett brett ämne som kan innehålla teori om näringsämnen och metabolism, d.v.s. hur kroppen omsätter näringsämnen. Dessutom kan ämnet innehålla kost och hälsa, kostvanor och näringsbehov. 
Utbildning inom detta område anpassas till vad som behövs för yrkesrollen, men det är lämpligt att eleverna minst får grundläggande förståelse för de fodertyper och övriga tillskott som är vanliga på marknaden.

Professionellt företagande

Hur ett företag drivs på ett sätt som är rätt och riktigt. 
Utbildning inom detta område bör behandla lagar och regler inom företagsverksamhet. Det är även lämpligt att viss kunskap om till exempel marknadsföring, försäkringar och ekonomisk planering ingår – sådant som inte står i lagstiftningen men ändå krävs för att ett företag ska klara sig.

Professionellt kundbemötande

Hur en företagare bemöter kunder på ett sätt som innebär god service. 
Utbildning inom detta område bör ge eleven verktyg för att hantera daglig kommunikation, hur “svåra” kunder kan bemötas och exempel på typiska situationer som uppstår med kunder i yrket.

Raskunskap 

Ett ämne som behandlar kunskap om hundraser. 
Utbildning inom detta ämne bör behandla hundrasernas ursprung, kännetecken samt rastypiska behov och – problem. Fakta och myter gällande hundraser och blandraser bör också tas upp.

Samverkan över yrkeskategorier/kårer

Hur företagare kan arbeta tillsammans och komplettera varandra.
Utbildning inom detta område bör lära eleven var gränsen för deras kompetens går och därmed också när det är läge att remittera vidare. Efter utbildningen ska eleven förstå vilken yrkeskategori/kår som är lämplig att remittera till i olika lägen. Det ska alltid göras tydligt att man som inte får fördröja veterinärkontakt eller åsamka lidande.

Smittspridning och smittskydd

Hur sjukdomar sprids och hur bra smittskyddsrutiner ser ut. 
Utbildning inom området bör behandla de vanligaste smittsamma sjukdomarna hos hund samt hur smittskyddsrutiner bör se ut för yrkeskategorin.

Tillämpad beteendeanalys (TBA), inlärningsteori

Hur organismer lär sig. TBA är ett vetenskapligt perspektiv för att förstå, förutsäga och, i praktiken, påverka beteenden. 
Utbildning inom detta område bör för samtliga yrkeskategorier innefatta begreppen antecedentarrangemang, positiv förstärkning och förmågan att göra en enkel ABC-analys. Hundinstruktörer bör gå djupare än så och hundpsykologer ännu djupare, eftersom de i sin yrkesroll medvetet ska påverka beteenden.

Lärarledda timmar

Antal timmar som en lärare delar sin kunskap med eleven på ett sätt där eleven kan ställa frågor och få svar direkt. Lästa texter, böcker, självstudier och liknande räknas inte. Inspelade videoklipp kan räknas om eleven kan ställa frågor om ämnet och få svar snabbt.

En viss del av de lärarledda timmarna behöver vara “på plats”, vilket innebär att elev och lärare träffas i verkligheten – inte digitalt. Syftet är att läraren ska kunna interagera med eleven i realtid och gärna se hen arbeta.

Spetskunskap

En person med spetskunskap inom ett ämne har en kombination av flerårig erfarenhet av ämnesområdet i praktiken och fördjupad, uppdaterad teoretisk utbildning.

Praktik

Praktiskt arbete där eleven utför arbete med en verklig hund, kund eller med arbetsuppgifter som är viktiga för yrkesrollen. Att titta på när någon annan arbetar är inte praktik.

Övriga termer

Diskriminering

Någon ska ha blivit ”missgynnad eller kränkt” av något som riktar sig mot dem.
Vi ser dock att det finns en poäng i att företag ska kunna nischa sig mot olika rasgrupper/storlekar, givet ett logiskt resonemang bakom nischen. Poängen här är att man nischar sig mot något – inte ifrån något.

Etik

SAOL: “Läran om moraliskt gott och ont.” Inom etik finns värderingar och uppfattningar om hur saker bör vara. Sveriges Hundföretagare använder den etiska standarden LIMA.

Evidensbaserad (eller icke)

Gällande metoder, behandlingar eller preparat. Något kan anses vara evidensbaserat om det har stöd i en kombination av tillgänglig forskning, företagarens erfarenhet och är anpassat till individens situation. Det går inte att välja en av de tre. Den här bedömningen ska även kombineras med föreningens etiska ställningstagande.

Kontingent

“Kontingent av” betyder ungefär “beroende av”. En relation mellan olika händelser där den ena har ett givet samband med den andra.

Välfärd

Med avseende på att må bra. De olika aspekter av välfärd som ofta gemensamt får definiera ordet är fysisk hälsa, subjektiv upplevelse och naturliga behov.