Hundteam – Sociala Tjänstehundar

Undrar du vad orden betyder? Läs föreningens Ordlista

Sociala Tjänstehundar är en kategori som innefattar ett hundteam, bestående av en hundförare och en hund. Hundföraren arbetar med hunden som kollega mot en tredje part. Hundteamet arbetar tillsammans med hundunderstödda insatser inom till exempel skola, vård och omsorg.

För att kunna ansöka om medlemskap som ”Hundteam – Sociala tjänstehundar” i Sveriges Hundföretagare behöver du kunna styrka att du:

Slutfört, med godkänt resultat, utbildning med ett innehåll som överensstämmer med Sveriges Hundföretagares krav.

Du ska även inneha registrerat företag med F-skattsedel alternativt vara anställd i företag med F-skattsedel. Observera att du som individ blir medlem, medan företaget i sin tur blir H-märkt.

Företag med flera anställda:
För att företaget ska bli H-märkt för en yrkeskategori måste det finnas minst en person i ansvarsposition som är fullvärdig medlem i Sveriges Hundföretagare inom yrkeskategorin.

De som har fullständig utbildning tar ansvar för att ev. övriga anställda i det H-märkta företaget ur alla avseenden agerar i enlighet med Sveriges Hundföretagares policy och representerar våra värderingar.

Krav på dokumenterad kompetens för att bli godkänt ”Hundteam – Sociala tjänstehundar” i Sveriges Hundföretagare

För att vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste du under utbildningen ha haft möjlighet att inhämta kunskap från minst två lärare. Alla utbildningens lärare ska ha dokumenterad spetskunskap i samtliga ämnen de lär ut.

Totalt ska din utbildning innefatta:

Minst 80 lärarledda timmar
Varav minst 16 timmar (20 %) då läraren har kunnat se ekipaget samspela i flera olika, relevanta situationer.
Minst 25 timmar praktik med personlig kontakt och feedback från läraren
Godkänt skriftligt specialarbete som reflekterar utbildningskraven i teori och praktik
Ha, enligt läraren, uppnått kriterier för godkänd teoretisk- och praktisk kunskap

Ämnen som ska ingå
• Tillämpad beteendeanalys, inlärning
• Etologi
• Hundspråk
• Djurskyddslagstiftningen
• Hundens utveckling och åldrande
• Antrozoologi
• Förebygga hundens stress i arbete
• Återhämtning efter stress
• Planering, utvärdering, dokumentation vid hundunderstödda insatser
• Arbetsmiljö och säkerhet för hund och människa vid hundunderstödda insatser
• Välfärdsbedömning och handlingsplan vid hundunderstödda insatser
• Beredskap och handlingsplan vid avvikelser vid hundunderstödda insatser
• Första hjälpen för hund
• Smittspridning och smittskydd
• Samverkan över yrkeskategorier/kårer
• Professionellt kundbemötande
• Professionellt företagande

Dokument som ska behandlas under utbildningen:
• Jordbruksverkets blankett för anmälan av besöksverksamhet
• The IAHAIO White Paper, av The International Association of Human-Animal Interaction Organizations
• Hundar i vård och omsorg, Vägledning till gällande regelverk, av Socialstyrelsen
• Djur i Vården, av Svensk Förening för Vårdhygien
• ”Sociala tjänstehundar – användning, lagstiftning och djurvälfärd i mötet mellan hund och människa”, Rapport nummer 9 från SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie.

Särskilda övriga krav
Hundföraren ska ha lämplig utbildning och erfarenhet inom det verksamhetsområde där hundteamet kommer att utföra sina insatser (t.ex. inom skola, vård eller omsorg).

Särskild hänsyn till hundens ålder
Ett hundteam inom sociala tjänstehundar bör förberedas på ett lämpligt sätt under hela hundens uppväxt. Därför finns det inget hinder mot att en ung hund har deltagit i förberedande utbildning riktat mot ett framtida arbete. Detta ska dock alltid ha genomförts på en anpassad nivå och den unga hundens deltagande ska vara väl genomtänkt. Det är till exempel lämpligt att ekipaget har fått genom teoretisk hundkunskap, miljöträning, socialisering och träning av förberedande moment. Det är också bra om utbildaren har stöttat ägaren i att bedöma om den unga hunden kan anses ha goda förutsättningar för att arbeta inom tilltänkt område. Unga hundar ska alltid ha fått extra mycket tid till återhämtning.

Innan hunden och ägaren har fått arbeta självständigt utan utbildarens översyn med verkliga klienter, ska en bedömning ha gjorts där utbildaren kunnat se att ekipaget varit redo för att sådan träning. Hunden ska då ha bedömts varit tillräckligt mogen mentalt (se Personality Assessment for Dogs in AAI) och allra minst ha varit 12 månader gammal (Swedish Standards Institute [SS8760000:2013]). Testet/bedömningen ska ha anpassats till hundens framtida arbete. Det innebär att Sveriges Hundföretagare behöver veta hundens ålder vid utbildningens början och den ålder då den fått börja utföra realistisk praktik.

Övrigt som ska uppfyllas för samtliga kategorier
Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna förhållningssätt till hunden i den avsedda verksamheten. Utbildningen ska ha utförts på ett sätt som är i linje med föreningens dokument för Policy och Medlemsåtagande.

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Varje ansökan prövas individuellt och du kan ha erhållit rätt kompetens på olika sätt. Det är dock viktigt att all kompetens går att styrka skriftligt.

Se även: Så blir du medlem.