2274 Ingela_Bobits_Hundpsykolog__checklista_SHF_220901.pdf