§ 3 Medlemskap

§ 3.1 Medlemskap och H-märkning

Medlem ska acceptera att verka i enlighet med föreningens stadgar och policy samt årligen
erlägga medlemsavgift.
Medlem kan endast den bli som:
Uppfyller föreningens gällande medlemskriterier för minst en yrkesgren.
En medlem kan registreras inom en eller flera av föreningen inkluderade yrkeskategorier.
Dessutom krävs det att personen innehar ett registrerat företag med F-skattsedel, alternativt är anställd i företag med F-skattsedel. Företaget ska vara verksamt inom hundbranschen.
Ett företag kan bli H-märkt om företagets ägare är fullvärdig medlem i föreningen. Ägaren
ska garantera att all verksamhet inom företaget bedrivs i enlighet med föreningens stadgar
och policy och tar ansvar för att all personal är införstådd med desamma.
Företagets ägare erlägger årligen en premie för H-märkningen.

§ 3.2 Medlemsavgift och årspremie för H-märkning

Medlemsavgift och årspremie för H-märkning erläggs årligen.
Ny medlem som erlagt medlemsavgift och årspremie för H-märkning efter 1 oktober skall
anses ha erlagt årsavgifterna även för nästkommande år. Storlek på medlemsavgift och
årspremie för H-märkning beslutas på årsmötet.

§ 3.3 Klagomål på medlem

Medlem har skyldighet att informera kund/uppdragsgivare var klagomål kan framföras. Klagomål på medlem framförs skriftligen till styrelsen som utreder och beslutar ärendet. Om styrelsen finner att klagomålet har tillräcklig grund kan medlemmen tilldelas en varning eller uteslutas ur föreningen.

§ 3.4 Uteslutande av medlem

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, policy och/eller ideologi eller uppträder på sådant sätt att föreningens verksamhet uppenbarligen skadas kan av styrelsen utdelas en varning eller uteslutas som medlem.
Medlem vars uteslutande är aktuellt skall beredas möjlighet att skriftligen yttra sig. Medlem som tilldelats varning eller uteslutits kan begära att få ärendet prövat av årsmötet.